Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar på rad, mer info

Engagera digArkivet för UFO-forskning (AFU)

AFUs roll

Arkivet för UFO-forskning har tagit som sin uppgift att samla och dokumentera alla de yttringar som UFO-fenomenen för med sig, alltifrån skapandet av rena tefatskulturer som ger ut "kontaktlitteratur", till akademiska avhandlingar på doktorsnivå, eller skeptisk litteratur som helt förnekar existensen av UFO-fenomen.

Historik

AFU startades våren 1973. Syftet var då i första hand att bygga upp ett specialiserat forsknings- och lånebibliotek. Biblioteket omfattade då 350 boktitlar. Med åren breddades intresset till att också omfatta tidskrifter, klipp, rapport-, person-, bild- och föreningsarkiv. 1980 ombildades AFU till en ideell stiftelse, och arkivet flyttade till Norrköping. Sommaren 1993 hade arkivet expanderat så mycket att huvudsamlingen flyttades till en ny större lokal. AFU har idag två olika lokaler om totalt 112 kvm.

Ändamål

I AFUs stadgar sägs att stiftelsen ska:

  • förvalta och utveckla ett svenskt arkiv och bibliotek för litteratur etc om begreppet oidentifierade flygande föremål

  • stödja, främja och bedriva forskning för att vinna ökad kunskap om UFO

  • bedriva informationsverksamhet och stimulera en kritisk, vetenskaplig diskussion om UFO

  • fungera som Riksorganisationen UFO-Sveriges arkiv och bibliotek

Stödjande

AFU är inte en ordinär förening där man kan bli "medlem". Däremot kan man genom donationer till stiftelsens verksamhet bidra till, och dra nytta av, arkivets fortsatta utveckling. Efter donation av material, eller av en årlig avgift (som fastställs av styrelsen), får man tillgång till AFUs lånebibliotek, nyhetsblad och övrig service. Vi visar gärna arkivet, men tänk på att vi arbetar ideellt och har små möjligheter att hjälpa intresserade som bara har en mer "allmän nyfikenhet" på ämnet. Här hänvisar vi till Riksorganisationen UFO-Sverige. AFU drivs ideellt, huvudsakligen med hjälp av privat insamlade medel.

Sponsorer

AFU finansieras delvis av sponsorer; personer eller företag som vill stödja svensk UFO-forskning. Som sponsor räknas den som donerar minst 50 kronor per månad. Ett särskilt sponsoravtal kan rekvireras genom att fylla i ett formulär. Sponsring av arkivets verksamhet är ett av de bästa sätten att göra en insats för UFO-forskningen. Sponsring ger samma rättigheter som för stödjande.

ALU-anställda

Sedan februari 1993 har arkivet haft cirka 20 arbetslösa personer anställda genom sk arbetslivsutveckling (ALU). ALU- anställda har bland annat arbetat med datorisering av rapportarkiv, kopiering av pressklipp, bandutskifter och rapportuppföljningar. Tack vare deras insats har AFU kunnat utvecklas starkt de senaste åren.

Boksamlingen

Boksamlingen omfattar cirka 2 000 titlar. Större delen har tillkommit genom donationer av privatpersoner. Vissa värdefulla delar av samlingen (bibliografier, med mera) lånas inte ut. Samlingen är förtecknad i en beståndslista som kompletteras med årliga nyförvärvslistor. Varje bok ämneskodas enligt ett eget klassifikationssystem (Ufocode). Merparten av böckerna är författade på främmande språk, i första hand engelska. Den som speciellt vill stödja inköp av ny kvalitetslitteratur kan göra det genom att donera medel till vår bokfond. Sätt in ett belopp på vårt postgirokonto 49 07 14-3 och skriv "Bokfonden" på talongen.

Boklån

Lån av böcker kan ske, helst per post. Den som är "nybörjare", och mest är intresserad av svenskspråkig litteratur, rekommenderas i första hand att låna litteratur på kommunbiblioteket, under avdelningen "Bl". För att få låna få låna från AFUs bibliotek krävs att man det senaste kalenderåret stött verksamheten på något sätt (se ovan). Biblioteket/arkivet är oftast öppet på dagtid, på vardagare, men ring alltid före besök! Före det första lånet fyller du i ett förbindelsekort och återsänder detta till oss. När böckerna skickas med post tar vi ut en mindre låneavgift (per titel, oavsett storlek) för att täcka våra kostnader för porto och försändelse. Maximalt tre böcker får lånas vid varje tillfälle och de måste återlämnas innan en ny omgång får lånas. Lånetiden är en månad. Fler detaljer finns i våra låneregler som Du alltid får som ny låntagare.

AFU Newsletter

Sedan 1975 ger AFU ut ett nyhetsblad på engelska som beskriver den forskning som bedrivs av AFUs medarbetare. Informationen är på engelska eftersom vi har ett brett utbyte med utlandet. AFU Newsletter skickas till 150 organisationer, tidskrifter och forskare över hela världen. I utbyte får vi ett omfattande material bestående av tidskrifter och nyutgivna böcker.

Tidningsarkiv

Utbytes- och prenumerationstidskrifter samlas i ett tidskriftsarkiv som innehåller drygt femhundra boxar (65 hyllmeter) med mer än 10 000 häften. Samlingen är ordnad alfabetisk per land och omfattar alla slags regelbundet utkommande skrifter: från religiöst kultbetonade nyhetsblad till skriftserier med vetenskapliga ambitioner. Merparten av tidskrifterna beskriver rapporterade UFO-fall runt hela världen.

Klipparkiv

Vårt klipparkiv omfattar mer än 25 000 artiklar och notiser (9 hyllmeter) från den svenska dags-, vecko- och fackpressen. Företaget Observer Pressurklipp (fd AB Pressurklipp) har sedan 1970 bevakat den svenska pressen på vårt uppdrag. Vi har dessutom systematiskt gått igenom tidningslägg, offentliga arkiv, privata samlingar och mikrofilmer för att finna äldre, intressanta artiklar. Klippen är uppklistrade kronologiskt på A4-ark i ett hundratal pärmar. Vi har även klippsamlingar om exempelvis folktro, forteana-fenomen, rymdfart, rymdforskning och ubåtskränkningar.

Riksorganisationen UFO-Sverige

Genom ett särskilt avtal är AFU sedan 1986 anslutet till Riksorganisationen UFO-Sverige. AFU fungerar som förenings- och rapportarkiv åt UFO-Sverige.

Förenings- och personhistoriska arkiv

Genom donationer har AFU mottagit samlingar från privatpersoner och föreningar som under tidigare decennier engagerats av UFO-frågan. Samlingarna omfattar fallutredningar, korrespondens, personliga anteckningar, böcker och tidskrifter (25 hyllmeter). Ett antal donationer har varit speciellt värdefulla: från den nedlagda föreningen GICOFF i Göteborg, amanuens K. Gösta Rehn, Edith Nicolaisen grundare av förlaget Parthenon i Helsingborg, C.O. Holmqvist, Roland Adlerberth samt från Lennart Johansson. AFU förvarar även ett stort med material från UFO-Sveriges verksamhet (korrespondens, rapporter, lokala tidskrifter, protokoll och artiklar) och de mer än 100 lokala UFO-grupper som varit - eller är - anslutna till riksorganisationen.

Arkivorganisationer

Sedan 1993 är AFU medlem i Folkrörelsernas arkivförbund (FA) samt Östergötlands läns föreningsarkiv (ÖLFA).

Ljud- och bildarkiv

AFU har ett växande arkiv av ljud- och bildmaterial: ljudkassett- och videoband (föredrag, intervjuer, radio- och TV-program, dokumentärfilmer, spelfilmer, med mera), illustrationsmaterial (teckningar, bildkopior, dia, negativ, filmer). AFU förvaltar bland annat rymdjournalisten Eugen Semitjovs efterlämnade bildsamling.

Donationer

AFU tar gärna emot donationer av samlingar med anknytning till UFO. Vi tar hand om den, sorterar materialet och integrerar det med vårt tidigare material. Personliga delar - till exempel korrespondens - ordnas i arkiv efter den så kallade proveniensprincipen, det vill säga förblir åtskilda efter sitt ursprung. Ofta får vi flera dubletter av böcker och tidskrifter som vi då säljer vidare för att (till en liten del) finansiera arkivet. Genom att sända ett e-mail till afu@ufo.se kan Du rekvirera ett särskilt donationsavtal som exempelvis kan ingå som en bilaga till ett testamente.

Försäljning av antikvaria

I arkivet finns alltid en försäljningshylla med dubletter och överskottsmaterial, främst böcker och tidskrifter. Tillgången är begränsad. Kontakta oss gärna om det är någon särskild bok eller tidskrift Du söker.

Rapportarkiv

AFU förvarar merparten av de UFO-rapporter som kommer in till, och dokumenteras av, privata utredare i Sverige. Vi förvaltar UFO-Sveriges rapportarkiv som kontinueligt tillförs material från organisationens rapportcentral och fältundersökare. Rapporterna är sorterade kronologiskt och omfattar frågeformulär, utredningsunderlag och bedömningar. Arkviet tillförs hela tiden kopior av observationer publicerade i pressen. Rapportarkivet omfattar uppskattningsvis 12 000 svenska observationer (10 hyllmeter).

Försvarets utredningar

I rapportarkivet ingår kopior av alla öppet tillgängliga UFO-utredningar som sedan 1946 gjorts av det svenska försvaret (cirka 2 000 fall). åren 1946-65 sköttes utredningarna helt inom Försvarsstaben men sedan överfördes det officiella ansvaret till Försvarets forskningsanstalt (FOA), även om en del av utredningarna fortfarande passerar Försvarsstaben, numera Högkvarteret. Sekretessbelagda uppgifter, som exempelvis har ett samband med den svenska incidentberedskapen eller krav på anonymitet från observatören, har vi inte tillgång till.

Rapportdatabas

Arbetet med en databas över svenska UFO-fall pågår. Persondatorer och databasprogrammet dBase används. Registret omfattar idag (1995) 11 000 fall som blir sök- och sorterbara på ett 20-tal parametrar: datum, observationsklass, identifikation, plats, län, "gradnätruta" (en geografisk ruta några mil i fyrkant), kvalitet, källor, etc. Dessutom kan ett 80-tal fördefinierade sökkoder valfritt registreras på varje fall. Detta gör det möjligt att snabbt ta fram alla fall där exempelvis människor har påverkats fysiologiskt eller fall där avtryck har påträffats. En successiv utbyggnad av databasen är ett av AFUs högsta prioriterade projekt.

Källa: Arkivet för UFO-forskning - en presentation

Tipsa en bekant
Gratis nyhetsbrev:
        Skriv in Din e-postadress


© UFO-Sverige, Box 175, 733 23 SALA, tel: 018-555 000, e-post: info@ufo.se
Inrapportering: www.ufo.se/inrapportering. Ansvarig utgivare: Clas Svahn

Locations of visitors to this page
Creeper