Hällefors
Illustration Dan Sternoczky

 FAQ: Svar på vanliga frågor om ufo och UFO-Sverige

 

 Organisationen

 • Får UFO-Sverige statliga bidrag?

  UFO-Sverige är en ideell organisation men uppbär inga som helst bidrag. Istället bygger organisationen på prenumerationer och medlemmarnas ideella arbete. Forskningen på Archives For the Unexplained (AFU) stöds av UFO-Sverige och enskilda sponsorer. Vill du stödja arkivets verksamhet (minst 50 kronor per månad) kan du ringa telefonnummer 0702-51 90 18.

 • Har ni kontakt med utländska ufoorganisationer?

  Vi har en stor korrespondens med privata ufoundersökare och undersökningsinriktade ufoorganisationer över hela världen. AFU har tidskriftsutbyte med en flera organisationer. Vi har också en internationell samordnare som särskilt ansvarar för internationella kontakter.

 • Tillhör UFO-Sverige new age-rörelsen?

  Nej, det gör vi inte. UFO-Sverige arbetar tvärtom för att motverka okritiskt tänkande, blind tro och oberättigad misstro omkring ufofenomenen. Människor inom den nyandliga rörelsen har endast snubblat över UFO-fenomenen och införlivat dem i sin föreställningsvärld. Vetenskapsinriktad ufoforskning har ingenting att göra med religiös ufotro. UFO-Sverige står för en ufologi som vi kallar den tredje vägens ufologi, mellan skeptiker och troende. UFO-Sverige vill ha en faktabaserad diskussion och arbetar för en ökad förståelse för ufofenomenen.

 • Vad har UFO-Sverige för inställning till Stephen Greer och organisationen CSETI?

  UFO-Sverige är tveksamt till CSETI:s och Greers arbete eftersom gruppen inte arbetar objektivt utan är helt inriktad på en enda teori, nämligen ET-teorin. Greer själv har vid flera tillfällen visat sig ha saknat ett kritiskt granskande förhållningssätt till fakta. Ännu så länge har inte Greer eller de militärer som vittnat om sina upplevelser presenterat något mer än muntliga berättelser. Vi saknar fortfarande material som styrker det de säger. UFO-Sverige är annars positivt till att militärer träder fram och berättar om sina ufoerfarenheter. Men också sådana observatörers utsagor måste genomgå en kritisk granskning innan de tas för fakta. Detta har inte gjorts av Greer. Det finns även tydliga exempel där Greer har lyft fram iakttagelser som visat sig ha en känd naturlig förklaring som besök av utomjordingar.

 

Teorier

 • Vad anser UFO-Sverige att ufo är?

  UFO-Sverige definierar beteckningen ufo efter det ursprungliga syftet med förkortningen. Beteckningen myntades av det amerikanska flygvapnet i början av 1950 talet och syftade då endast till att utgöra en mer neutral beteckning på rapporter av luftburna föremål och fenomen som inte kunnat ges en känd naturlig förklaring. Sådana rapporter finns det gott om både i vårat eget arkiv och utomlands. Det är precis vad vår egen definition av ett ufo är, nämligen en rapport av ett luftburet föremål som trots en noggrann undersökning inte har gått att förklara. Då får rapporten en ufo beteckning. UFO-Sverige som organisation har inte låst sig vid någon enskild hypotes om vad de oförklarade rapporterna härrör från. Vi är öppna för olika förklaringsmodeller, men granskar samtidigt kritiskt de fakta modellerna bygger på. För allmänheten är hypotesen om att det skulle röra sig om besök från rymden den mest kända och också den som oftast tas upp i medierna. Någon säker grund för den teorin finns dock inte.

 • Har Bermudatriangeln något som helst att göra med ufo eller utomjordiska besökare, eller finns det en annan förklaring?

  Det är helt klart att myten om Bermudatriangeln har mycket liten grund i verkligheten. Kopplingen till ufo är väldigt svag. Myten om Bermudatriangeln kom till liv i och med Charles Berlitz bok ”The Bermuda Triangle” från 1974 där författaren presenterade en rad försvinnanden som skulle ha inträffat under mystiska omständigheter i området. Senare granskningar huvudsakligen av författaren Lawrence Kusche, som året efter publicerade boken ”The Bermuda triangle Mystery – Solved”, har visat att Charles Berlitz presentation inte var helt korrekt. För det första så är mängden försvinnanden som har inträffat inom området inte särskilt hög när man ser till den det antal flygplan och båtar som regelbundet trafikerar området. För det andra så visade det sig att många av de försvinnanden som Berlitz presenterade hade inträffat i svårt väder och inte alls var särskilt mystiska överhuvudtaget. Andra försvinnanden som togs upp i Berlitz bok hade inte ens inträffat inom Bermudatriangeln utan hade ägt rum på helt andra platser i världen.   

 • Vad är det för skillnad mellan ett ufo och flygande tefat?

  Ufo står endast för Unidentified Flying Objects, på svenska oidentifierade flygande föremål. Det är endast ett föremål som man varken före eller efter en observation kan identifiera. Talar man om flygande tefat så lägger man in en tolkning. Det handlar då om tillsynes intelligent styrda farkoster av okänt ursprung medan ett ufo i själva verket kan vara vad som helst (inte nödvändigtvis en farkost överhuvudtaget).
 • Kan ufon vara från andra dimensioner?

  Frågan är inte så lätt att besvara. Det går givetvis inte att utesluta att fenomen och kanske föremål som observeras här på jorden kan komma från andra dimensioner. I dag vet inte forskarna om det över huvud taget är möjligt att färdas över dimensionsgränserna. Men, man ska också ha klart för sig att frågor om exempelvis multiversa i dag är betydligt vanligare bland forskare än vad de var för några tiotal år sedan. Nya fakta och nya experiment ger oss ny kunskap som omkullkastar sådant vi tidigare visste. Kanske är en del av de fenomen som människor kallar för ufo effekter av andra, näraliggande dimensioner. Effekter på samma sätt som andra krafter i universum påverkar oss utan att vi omedelbart kan hitta källan. Alltså inte nödvändigtvis några resenärer därifrån.

 

Allmänt

 • Varför har inte UFO-Sverige en podcast?

  UFO-Sverige arbetar på att göra en podcast om ämnet, men när den blir verklighet kan vi tyvärr inte säga i nuläget.
  Skicka gärna ett mejl till UFO-Sverige (info[at]ufo.se) och säg att ni saknar en bra UFO-podd. 

 • Kan man jobba som ufolog i Sverige? Vad ska man då gå för utbildning?

  Nej det finns ingen i Sverige som arbetar med ufologi på heltid. Allt arbete är ideellt och sker på fritiden. UFO-Sverige har internutbildningar. Där lär vi oss bland annat hur man ska undersöka uforapporter, men även om annat som är intressant att veta exempelvis om vittnespsykologi och fototeknik. Annonser om fältundersökarkurser brukar publiceras här på hemsidan och i vår tidskrift UFO-Aktuellt och kursen hålls normalt under oktober månad.

 • Var på webben kan man hitta ufoinformation?

  Många artiklar finns på www.ufo.se och via vår länksida kommer du vidare till andra vetenskapsinriktade sidor.

 • Jag undrar om ni kan rekommendera mig ett par böcker?

  Det finns flera bra ufoböcker på både svenska och engelska. I vår butik finner du en hel del litteratur både svenska och engelska.
 • Vad tror ni på UFO-Sverige att Area 51 är?

  Area 51 är ett mytomspunnet område i Nevadaöknen två timmars bilresa norr om Las Vegas, USA. Där har det amerikanska flygvapnet ett testflygningsområde, Groom Lake och Nellis Air Force Range Complex. Groome Lake planerades 1944 och började byggas tio år senare under överinseende av CIA. Vissa amerikanska ufologer hävdar att flygvapnet har tillvaratagit flygande tefat som förvaras på området.
  Flera bilder och filmer av lysande föremål har tagits i närheten av basen. Men av allt att döma föreställer dessa bilder hemliga testflygningar av nya flygplanstyper. En före detta bordellägare, Robert "Bob" Lazar, påstår sig ha arbetat på Area 51 och där sett såväl tillfångatagna utomjordiska varelser som flygande tefat. Bob Lazar har dock inte kunnat bevisa sin historia och de flesta undersökare ställer sig kallsinniga till Lazars vittnesmål.
  I mitten av april 2000 kom de första bilderna av Area 51, tagna av en rysk satellit. Föremål så små som två meter syntes. Här syns hundratals byggnader, tennisanläggningar, en swimmingpool och en basebollarena. Inga bilar men desto fler bussar rör sig på de torra ökenvägarna. På flera bilder syns vägar som försvinner rakt in i berget och man kan bara spekulera om hur stor del av anläggningen som befinner sig under jord. Men framför allt är området genomkorsat av landningsbanor, hangarer och annat som hör till en flygplats. En nästan sex kilometer lång startbana slutar vid några jättelika hangarer. Här har flygvapnet testat många nya spionflygplan men området användes också under 1950- och 60-talet för atombombsprov. men det är historierna om de legendomspunna H-PAC:s (Human Piloted Alien Crafts), alltså utomjordiska flygfarkoster tagna direkt ur "Independence Day", som kittlar fantasin hos många ufointresserade.
  Några sådana syns inte på bilderna och en talesman för det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon var snabb att förneka, om än på skämt, att några utomjordingar inte döljer sig på Area 51. I augusti 2013 gick CIA för första gången ut med namnet Area 51 och erkände därmed områdets existens vilket man tidigare hade förnekat. Den som vill läsa mer om Area 51 kan rekommenderas journalisten Annie Jacobsens bok ”Area 51”.
 • Varför blandar man UFO och ufo, vad gäller rent spårkligt?

  Förkortningen ufo skrevs från början med stora bokstäver, UFO, och uttalades bokstav för bokstav men har med tiden blivit till ett ord som uttalas ufo. Riksorganisationen UFO-Sverige har dock beslutat att behålla den äldre skrivningen i sitt namn eftersom det är starkt förknippat med vår identitet och logotype.

 

Observationer

 • Har ni som är engagerade själva sett någonting?

  Ja, det finns flera inom UFO-Sverige som har sett okända fenomen. Att se fenomen som vi inte kan förklara själva är dock inget mål i sig. UFO-Sverige anordnar heller inte några spaningar eftersom vi anser att metoden inte ger några resultat. Däremot undersöker vi allmänhetens iakttagelser och får på det viset ett större forskningsunderlag. På AFU i Norrköping finns cirka 19.000 svenska rapporter arkiverade. Närmare 500 av dem är fall där man inte har lyckats hitta någon naturlig förklaring.

 • Ser folk bara tefat eller finns det olika former på föremålen?

  Föremålen som rapporteras har alla möjliga former varav den vanligaste är ett punktformigt ljussken nattetid. Den klassiska diskusformen var vanligare förr men förekommer än idag så väl som andra former till exempel trianglar och cigarrformade föremål. Den som först myntade termen "flygande tefat" var amerikanen Kenneth Arnold. Han var privatflygare i USA och den 24 juni 1947 såg han en formation av föremål passera över Mount Rainer i staten Washington. Arnold liknade föremålens sätt att röra sig vid "ett tefat som kastas över en vattenyta". Termen spred sig snabbt och snart började tidningarna använda den för att beskriva alla observationer av okända föremål i luften. På 1950-talet myntade det amerikanska flygvapnet termen ufo (Unidentified Flying Objects).

 • I vilka länder har man observerat ufofenomen?

  Ufofenomen har setts i de flesta länder men särskilt i västvärlden där det finns många grupper som kan samla in rapporterna. Vad som händer i den muslimska delen av världen – och i utvecklingsländerna – är lite svårare att säga. Här finns få om ens några ufogrupper och allmänheten vet inte vart de ska rapportera om de skulle få se något på himlen. Dessutom har de ofta andra och mera akuta problem att brottas med.

 • Hur många uforapporter rapporteras i snitt varje år?

  Cirka 250–300 observationer rapporteras till UFO-Sverige varje år.

 • Hur många oidentifierade farkoster har landat i Sverige?

  Rapporter om landade föremål är numera mycket ovanliga. Faktum är att det endast finns en handfull rapporter från de senaste 30 åren. På 1970-talet var det vanligare att människor sa sig ha sett föremål eller farkoster på marken. Oftast handlade det om märken som upptäckts efter det att man hade sett något ljus på himlen (kopplingen mellan observationen och avtrycket var med andra ord ganska svag).

  Den 5 februari 1994 hittades ett avtryck i snön utanför Skellefteå där några observatörer sett hur ett lysande föremål gått ned. Den händelsen är en av de senaste. I juli 2013 inträffade en observation vid Fångsjöbacken cirka 3 mil söder om Sollefteå av ett föremål som hängde i luften bara någon meter över marken. Det är den senaste rapport som finns i Sverige av något som liknar en landning men där sågs alltså aldrig föremålet befinna sig på markplan.

  Man kan nog säga att bevisen för att främmande föremål har landat i Sverige är ganska svaga. Ett av de mest kända är Gösta Carlssons observation från den 18 maj 1946 då han mötte varelser vid ett tefatsliknande föremål i en glänta utanför Ängelholm. På platsen hittades senare tydliga spår efter farkosten. Men också den händelsen kan ifrågasättas, vilket Clas Svahn har gjort i en bok med titeln "Mötet i gläntan" som kom ut i en ny upplaga 2015. Några övertygande bevis för att händelsen gått till som Gösta Carlsson beskrev den finns inte.

  Sammanlagt finns det ändå ett 50-tal rapporter om ufofenomen som har "landat" på svensk mark. Men, som sagt, rapporter är inte det samma som bevis.

 • Hur många bortföranden har det varit i Sverige?

  Rapporter och påståenden om att man ska ha förts bort av ”utomjordingar” är mycket ovanliga i Sverige.

  Det mest kända fallet där en man säger sig ha blivit ombordtagen inträffade i maj 1946 (Gösta Carlsson) och i det fallet påstår mannen att han togs ombord nattetid, utan att hans kropp lämnade sängen. Utöver det så finns det endast enstaka rapporter om folk som säger sig ha blivit fysiskt bortförda. Händelsen är dock mycket tveksam.

  Däremot finns det en rad rapporter där människor säger sig ha mött varelser i sina sovrum och även utomhus.

 • Vad ska man göra om man får se något okänt på himlen?

  Iaktta så lugnt och noggrant du kan, ta bilder eller filma med mobilen. Spara bilderna även om de är dåliga eftersom kameran registrerar tidpunkten vilket är viktigt. Försök påkalla uppmärksamhet från andra på platsen (anteckna deras namn och telefonnummer) och omgående kontakta vår egen rapportcentral på telefon 018-555 000 eller på rpc[at]ufo.se. Anteckna tiden, i vilket väderstreck observationen gjordes och hur det såg ut.

 • Varför försvinner ufon så snabbt?

  Farten är faktiskt väldigt olika. En del flyger väldigt fort, andra långsamt. Ett föremål som är långsamt är enklare att identifiera. Man har längre tid på sig att försöka ta reda på vad det kan vara. Det kan vara en anledning till att många struntar i att ringa till UFO-Sverige.
 • Vad är ett halofenomen?

  Halofenomen är optiska fenomen i form av färgade eller ofärgade ringar, bågar, pelare eller ljusa fläckar runt solen (ibland månen). Dessa fenomen uppstår genom ljusets reflexion med eller utan brytning i iskristaller, som svävar i atmosfären. Halofenomenen förekommer oftast i slöjmoln, som tillhör annalkande molnsystem och nederbördsområden. Halon är därför ett ganska säkert tecken på förändring i vädret.
 • Hur ser ett norrsken ut?

  Norrskenet ser ut som draperier, bågar eller strålar. Den gröna färgen är vanligast, men vid kraftiga sken förekommer blått eller rött. Norrsken bildas genom en partikelstrålning från solen som vid kontakt med jordatmosfären initierar en elektromagnetisk strålning.

 • Vad är Marteboljuset på Gotland för något?

  Marteboljuset på Gotland är ett ljusfenomen som uppstår längs en rak väg vid Knutstorp inte långt från Tingstäde. Inga-Lill Wallin från UFO-Sverige har undersökt fenomenet under närmare tio år och också publicerat en bok om det med titeln ”Marteboljuset – Myt och verklighet”. Hennes slutsats är att nästan alla observationer har sin förklaring i billjus sedda från ett par kilometers håll. Många står vid ett ödetorp som ligger i en ändan av vägen och tittar upp längs vägen där ljuset ska komma. Och det gör det också. Men försök har visat att det är omöjligt att skilja ett par bilstrålkastare från det folk tror är Marteboljuset. Dessutom brukar ljuset synas precis så länge som det tar för en bil att köra en viss sträcka på vägen innan bilisterna svänger av in på en annan väg. Men det finns trots det en del rapporter som antyder att det kan existera någon form av elektriskt fenomen i området. Flera personer har sett ljus mellan träden och över vägen som inte kan hänföras till billjus. Det finns också en del historiska observationer från 1920-talet och framåt som är svåra att förklara.

 • Vad anser ni om Chemtrails?

  Kondensstrimmor efter flygplan kan man se nästan vilken dag som helst och de är ett helt naturligt fenomen. Trots det har de blivit konspirationsivrarnas fenomen nummer ett i Nordamerika men också i Europa. I slutet av november 1999 skrev 500 personer i den lilla staden Espanola i norra Ontario under ett upprop där man anklagade militären för att skicka ut kemikalier över dem.
  Kemikalierna skulle ha orsakat huvudvärk, hosta och andningsproblem och sågs släppas ut från fraktflygplan av typen KC-135. Vill man kan man naturligtvis tolka de vita strimmorna på himlen som något mycket värre än vad de egentligen är det vill säga vattenånga. När de svenska och europeiska flygrutterna lades om den 8 oktober 1998 kom områden som tidigare inte hade haft någon flygtrafik att plötsligt få det. Från ena dagen till den andra dök de vita strimmorna upp på himlen och samtidigt dök det också upp varningar på diverse internetforum. Att tro att vattenånga från flygplan skulle vara kemiska vapen mot den egna befolkningen finns det ingen grund för.

 

Myndigheter och ufo

 • Hemlighåller myndigheterna uforapporter?

  Visst hemlighåller försvarsorganisationer i olika länder vissa iakttagelser av okända föremål, men av de dokument som hittills avhemligats framgår att det främst beror på att händelserna bedöms ha med den nationella säkerheten att göra främmande makts kränkningar av luftrummet och liknande. Här i Sverige hemligstämplar myndigheter rapporter endast om rapportören vill vara anonym eller om man misstänker att det rör sig om främmande makts kränkning av svenskt luftrum/vatten men även då informationen i rapporten kan avslöja vitala försvarsintressen såsom radarprestanda, militära anläggningars placering och dylikt. Några belägg för att rapporter hemligstämplas eftersom myndigheterna skulle anse att det rör sig om utomjordiska besökare finns inte.

 • Varför samarbetar UFO-Sverige med försvaret? Är inte detta i grunden ett samarbete med en statlig institution som är part i målet och förespråkare av ufofenomenet som ett naturfenomen?

  UFO-Sverige samarbetar med en lång rad myndigheter, ufogrupper och enskilda personer. Den svenska militären är bara en av många samarbetspartners. Något problem ligger knappast i detta eftersom samarbetet går ut på att vi utnyttjar militärens resurser för att vi ska kunna göra bättre utredningar. Det är alltså inte militären som säger vad vi ska komma fram till. De lämnar rådata och vi gör sedan vår bedömning.

 • Är det sant att dokumenten kring Roswellkraschen är hemliga?

  Dokumenten släpptes för flera år sedan. Kongressledmoten Steven Schiff begärde en utredning av det amerikanska Riksrevisionsverket. I juli 1994 släppte verket och 1995 flygvapnet två separata rapporter där alla dokument som man kunde hitta publicerades, både tidigare hemliga och öppna. Man kom till slutsatsen att en hemlig avancerad ballong av typen Mogul hade kraschat i Roswellområdet.

 • Är det sant att CIA tagit om hand ett ufo och de fortfarande har det?

  Så vi vet är detta inte sant. Åtminstone finns det inga bevis för det. Tyvärr är hela ufofrågan omgiven av rykten och halvsanningar, särskilt när det gäller USA. Alla sådana uppgifter måste man alltså ta med en klar reservation innan några bevis finns.

 

Försäljning

 • Har ni något material om ufo till försäljning?
  UFO-Sverige säljer en stor mängd UFO-material, böcker, häften, tidskrifter och annat. Material kan beställas genom vår butik.
 • Kan man beställa gamla nummer av UFO-Aktuellt?
  Javisst, det går bra. Mejla info[at]ufo.se och beskriv vilka nummer du är ute efter så kan vi komma överens om ett lämpligt pris. 

 

Forskning

 • Kan man verkligen forska om ufofenomen?

  Våra fältundersökares främsta uppgift är att hitta förklaringen till de fenomen som kan ligga bakom iakttagelsen. Fältundersökaren kontaktar exempelvis flygplatser, polisstationer och flygklubbar för att ta reda på om det fanns något flyg i luften vid observationens tidpunkt eller för att höra efter om någon annan har observerat någonting konstigt. Dessutom kan man djupstudera intressanta fall och publicera resultaten i en bok eller avhandling. Samtidigt så går det att göra jämförelseanalyser av rapporter, se till olika hypoteser och sedan kontrollera hur konsekvenserna av hypotesen korrelerar med uppgifterna i rapporterna etc. Den huvudsakliga verksamheten går däremot ut på informationsinsamling och dokumentation av enskilda fall.

 • Vad händer i Hessdalen i Norge?

  Det pågår fortfarande en del forskning i Hessdalen. Där finns bland annat en automatisk mätstation som tar bilder och dessutom lägger ut de mest intressanta på webben. Läs mer på Hessdalenprojektets webbplats

Webbplatsen

 • Vad gör jag om jag upptäcker några felaktigheter på ufo.se?

  Upptäcker du ett fel eller har synpunkter på webbplatsen kan du rapportera detta till webbansvarige genom att skicka ett mejl till toblin(at)ufo.se 

Utomjordingar

 • Hur ser en utomjording ut?

  Det kan vi inte veta då vi ännu inte har haft några säkert belagda besök av utomjordingar. Det finns många som påstår att de har sett varelser och även fotograferat dem. Än så länge finns det inga övertygande bevis för att dessa bilder skulle föreställa besökande utomjordingar.

 • Vilken typ av utomjording är den mest vanliga i de fall då människor har blivit bortförda?

  Först kanske man ska påpeka att människors berättelser om att de har blivit ombordtagna inte i sig är några bevis för att de verkligen har blivit kidnappade och tagna ombord på ett utomjordiskt rymdskepp. Men det finns många människor som säger sig ha blivit bortförda på det viset. Vanligast är att man säger sig ha mött varelser som i stor utsträckning liknar oss människor; två armar, två ben, huvud, ögon och så vidare. Detta är ju i sig lite märkligt om vi ska tro på den utomjordiska hypotesen. Chansen att andra varelser som är så lika oss skulle ha uppstått på andra håll i universum är mycket liten. Det är bara att se hur olika de många livsformer som finns på jorden har utvecklats för att inse att detta är ett problem. Man kan säga att den amerikanske författaren Whitley Strieber var den som satte normen för hur en ”utomjording” ska se ut i sin bok ”Närkontakt” när den kom ut i slutet av 80-talet. Själv skulle jag önska att psykologer, sociologer och neurologer skulle undersöka dessa upplevelser eftersom det i flera fall finns tecken på att många av berättelserna har sitt ursprung i inre upplevelser snarare än i en yttre, fysisk verklighet. De undersökningar som verkligen har gjorts har visat att människor kan fås att uppleva möten med varelser utan att något fysisk har inträffat.

 • Är det utomjordingar som har byggt pyramiderna?

  Pyramiderna vid Gizeh i Egypten är något av det mäktigaste och mest fantastiska som mänskligheten har lyckats bygga. Tanken att utomjordiska besökare skulle ha uppfört pyramiderna blev spridda till en stor publik genom författaren Erich von Dänikens böcker i början av 1970-talet. Sedan dess har den blivit populär trots att inga bevis för den någonsin har presenterats. Allt talar för att Cheops pyramid är byggd av hårt arbetande egyptier.

  Pyramiden är också byggd enligt vanliga jordiska principer med jättelika, 40 ton tunga, stenbalkar som fördelar trycket från de 58 miljarder kilona runt om. Nära pyramiderna har arkeologerna hittat en hel stad där arbetare, förmän och andra inblandade bodde under arbetet. En stad för tusentals människor vilket knappast hade behövts om utomjordiska krafter varit i arbete.

  Den svenske fysikern Hans-Uno Bengtsson har räknat ut att så få som 1.000 arbetare skulle klara av byggandet på tio år om de jobbade åtta timmar om dagen 300 dagar om året. Hur de stora blocken lyftes på plats är det däremot ännu ingen som säkert vet.

 • Varför ser alla utomjordingar lika ut? Päronformat huvud med stora svarta ögon. Är det samma ras som besöker oss hela tiden?

  Nu vet vi ju inte om jorden besöks av några utomjordingar. Men rapporterna om det folk menar är besökande varelser från andra planeter har med tiden blivit allt mer stereotypa. De beskrivs alltså allt mer likartat. På 1970-talet såg rapporterna helt annorlunda ut. Då fanns det utrymme för varelser av allehanda slag exempelvis de skräckinjagande, håriga typer som rapporterades från Sydamerika. Observera nu att vi talar om hur dessa händelser har beskrivits. Vad som egentligen ligger bakom rapporterna vet vi fortfarande väldigt lite om.

  På 1950-talet berättade en rad så kallade kontaktpersoner i framför allt USA om hur de inte bara hade mött utan också fått åka med utomjordingar i deras farkoster. Då beskrevs dessa som människor och kallades ofta rymdbröder. De hade i många fall axellångt hår och var klädda i ljusa kläder. På många sätt påminde de om idealbilden av Jesus. Deras uppgift på jorden var att varna oss för våra atomvapen.

  I september 1961 inträffade det som skulle bli världens mest kända ombordtagning på en väg i skogarna i centrala New Hampshire, USA. Paret Barney och Betty Hill kunde senare under hypnos berätta om hur en grupp människoliknande varelser mot deras vilja tagit dem ombord på ett ovanligt skepp i skogen. Betty Hill beskrev dem som varelser med ”stora ögon, nästan ingen näsa, tunn mun, inga utstickande öron, inget hår och mellan en meter och en och femtio långa”. Ett slags prototyp till det som sedan författaren Whitley Strieber skulle renodla till de "små grå" som i dag är den förhärskande bilden.

  Rent generellt kan man dock säga att beskrivningarna gått vitt isär under de gångna femtio åren. Vid en händelse i Pascagoula i Mississippi 1973 beskrev två män en varelse med skrynkligt ansikte med flera utskott. I Ryssland har robotliknande varelser varit populära. I Sverige rapporterades på 50-talet att en varelse med ihopsmälta fötter setts hoppa omkring på en åker i Västergötland.

  Sedan Hollywood har anammat de hårlösa Striebervarianterna med stora svarta ögon ser det dock ut som om det är de som rapporteras mest. Min erfarenhet är dock att människor beskriver sina möten med varelser på mycket olika sätt. Incheckningsdisken i filmen ”Men in black” ger en fingervisning om hur man kan tänka sig dem.

 • Vad menade USA:s president Ronald Reagans när han i ett uttalande inför FN på 80-talet kryptiskt påstod att det fanns ett utomjordiskt hot mot jorden och att de redan var här mitt ibland oss?

  President Reagan har minst tre gånger använt ett utomjordiskt hot i sina tal. Första gången under ett toppmöte i Geneve i november 1985 med hänvisning till Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov.
  Reagan sa då: ”Hur mycket lättare vore inte vår uppgift under dessa möten om det plötsligt funnes ett hot mot jorden från en art från en annan planet i universum. Vi skulle glömma alla lokala skillnader som finns mellan våra länder och vi skulle en gång för alla inse att vi alla är människor som bor tillsammans på denna jorden.”

  Den 21 september 1987 talade Reagan inför FN:s 42:a generalförsamling: ”Ibland tänker jag på hur snabbt våra åsiktsskillnader skulle försvinna över hela jorden om vi ställdes inför ett utomjordiskt (”alien”) hot. Och samtidigt frågar jag mig, finns inte en främmande/utomjordisk (alien, som ju kan betyda båda) styrka ibland oss redan nu?” Och tillade: ”Vad kan vara mera främmande för våra folks universella strävanden än krig och hot om krig?” Vad han menade visste bara Reagan själv.

Bilder och filmer

 • Hur gick det med "obduktionsfilmen" av varelsen som TV4 visade i början av 1990-talet? Är den undersökt?

  "Obduktionsfilmen" är i dag en erkänd bluff och UFO-Sverige var en av de grupper som bidrog till att avslöja den.

 • Får man använda illustrationer, bilder, ljud och filmer på UFO-Sveriges webbplats i skolarbeten?

  Det går bra så länge det rör sig om icke kommersiella arbeten. Glöm inte att ange Riksorganisationen UFO-Sverige och fotografens namn som källa. För kommersiell användning i tidningar, tidskrifter, radio och teve gäller ersättning enligt BLF och publicering får endast ske efter tillstånd från UFO-Sveriges.

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige