Nomineringar till förtroendeposter i UFO-Sverige

Det är på Riksstämman som medlemmarna väljer de personer som ska ha förtroendeposter under året fram till nästa stämma.

Alla medlemmar i UFO-Sverige har möjlighet att engagera sig i föreningen genom att själva anmäla intresse, eller nominera andra personer. Detta gör man till valberedningen, vars kontaktuppgifter står längst ner i denna text.

De poster som ska tillsättas på stämman är följande:

  • Ordinarie ledamöter i styrelsen
  • Suppleanter i styrelsen
  • Revisorer
  • Revisorssuppleanter
  • Valberedning

Det är viktigt att förstå att UFO-Sverige är en ideell förening, där allt arbete sker på fritiden efter egen förmåga. Därför utgår ingen lön eller annat arvode för förtroendeposterna i föreningen.

Mer om förtroendeposterna

Styrelsen leder det praktiska arbetet i föreningen och består normalt av 10-15 ordinarie ledamöter och ett antal suppleanter. Styrelsen har möten 5-6 gånger/år, på olika orter i landet, vilket innebär en del resor och i vissa fall övernattning.  För längre resor kan man få reseersättning, men mat och ev. logi bekostar man själv.

Styrelsemötena är en del av den sociala möteskultur som karaktäriserar UFO-Sverige. Förutom själva mötet umgås man, äter middag tillsammans och diskuterar ufofenomenet. De flesta möten är även öppna för vanliga medlemmar att deltaga i.

Som ordinarie ledamot i styrelsen ska man vara drivande och beredd på att lägga ner arbete vid sidan om styrelsemötena, gärna inom något ansvarsområde som man är intresserad av. Suppleanterna bjuds in till alla styrelsemöten men har normalt inget särskilt ansvarsområde. Man kan därför börja som suppleant för att ”prova på” styrelsearbetet, och sedan välja att eventuellt ta steget upp till ordinarie ledamot.

Revisorerna ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. Detta gör man kontinuerligt under året eller inför stämman, då revisorerna ska avlägga sin rapport. Enligt stadgarna i föreningen ska det finnas två revisorer och två revisorssuppleanter.

Valberedningen ska arbeta opartiskt och oberoende från styrelsen med att söka lämpliga personer till ovan nämnda förtroendeposter. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst 3 personer utanför styrelsen, vilket inte var möjligt under det gångna året, men kanske till nästa år?

Arbetsår för förtroendeposterna

De ordinarie ledamöterna i styrelsen väljs normalt på två år, medan övriga förtroendeposter väljs på ett år. Inom styrelsen går man ”om lott” så att ungefär hälften av de ordinarie ledamöterna väljs på stämman och den andra hälften sitter kvar ytterligare ett år.

Vilka som sitter i nuvarande styrelse framgår av hemsidan under menyn UFO-Sverige > Kontakt. 

Arbetsåret som förtroendeposterna sitter på är tiden mellan två ordinarie riksstämmor. Det innebär att på kommande stämma väljer vi de som ska arbeta under arbetsåret 2018/19.

Kontakta valberedningen

Välkommen att höra av dig till valberedningen.

Christoffer Mossberg, ufosverige_boras[at]hotmail.com

Eller använd detta formulär på webben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFO-Sverige
X

Tyvärr!

UFO-Sverige