6 september 2015 - Ovalt föremål passerade över Åkers styckebruk

Johan Gustavsson

 I UFO aktuellt nr 3/2015 nämnde vi i en preliminär sammanfattning en observation som gjordes över Åkers Styckebruk den 6 september 2015. Undersökningen av observationen är idag färdig och dokumentationen har kompletterats. Vi ska här ge en mer utförlig redogörelse av fallet i fråga och de efterföljande undersökningarna. Men innan vi går in på rapportcentralens undersökningar så ska vi återigen beskriva observationen som alltså inträffade den 6 september förra året.

Klockan var strax efter 13:00 på eftermiddagen när 24 åriga Sara hade gått ut för att röka en cigarett på bostadens veranda (Sara heter egentligen något annat). Direkt efter att hon hade tänt cigaretten så fick hon se ett ovalt föremål som rörde sig över de intilliggande grannhusen mitt emot deras egen bostad.. Föremålet var ovalt, avrundat upptill och svart på under sidan samt vitt på ovansidan. Det rörde sig med en lite lätt svängig rörelse i sidled på så sätt att hon ibland kunde se den svarta delen av föremålet mer än den vita delen. Dessa rörelser var däremot ganska små och överlag så rörde sig föremålet i en ganska rak bana. Föremålet rörde sig relativt långsamt nästan precis bredvid Saras position och de rörde sig som Sara uppfattade det på mycket låg höjd, uppskattningsvis något högre än trädtoppshöjd. Föremålet passerade lite snett över den väg som passerar precis framför bostaden och fortsatte sedan bort över grannhuset och vidare bort över samhället. Inte vid något tillfälle kunde Sara uppfatta något ljud från föremålet som även hade en mycket låg hastighet. Efter uppskattningsvis några minuters tid så ropade Sara på sin svärfar som befann sig inne i bostaden. Saras svärfar kom då ut och även han kunde då iaktta föremålet när det rörde sig bortåt. Han uppger att Sara stod ute och rökte när hon ropade på honom varpå ha gick ut och kikade. Han fick då se föremålet och uppger vid en telefonintervju med rapportcentralen att han helt klart blev förbryllad över det han såg. Föremålet beskriver han som kufiskt, platt och ovalt men även lite likt en jättestor snusdosa. Föremålet var mörkt till färgen men med inslag av något vitt. Saras svärfar fick däremot aldrig möjlighet att iaktta föremålet på nära håll utan såg det först när det befann sig på ett större avstånd och rörde sig vidare bortåt. Efter flera minuters tid så försvann föremålet med avståendet i en sydostlig färdriktning.

Uppföljande undersökning
den uppföljande undersökningen har till att börja med lett till att vi har kunnat konstatera en del detaljer i fallet. Inledningsvis så kunde vi med SMHI:s hjälp konstatera att det fanns ett omfattande molntäcke över Åkerstyckebruk. En av SMHI framtagen analysmodell för observationsområdet mellan kl 13:00-14:00 den 6 september visade att det var så gott som helmulet över Åkers styckebruk. Molnbasen låg på mellan 1100-1500 meter mellan klockan 13:00-14:00 och molntoppen låg på mellan 3800-4400 meter. Sammantaget så kunde vi konstatera att vi hade ett molnlager som var mellan 2700-2900 meter tjockt över området i samband med observationen. Den analysmodell som SMHI tog fram har därefter bekräftats av SMHI:s meteorolog Weine Josefsson som kunde konstatera med hjälp av väderkartor och dylik information att det var mulet i form av tjocka moln över området vid observationstillfället. Här kan vi alltså konstatera att det föremål som Sara och hennes svärfar såg tycks ha rört sig på en lägre höjd än 1100 meter. En annan detalj som vi kunnat konstatera är att föremålets hastighet måste ha varit väldigt låg. Sara har uppgett att hon tände en cigarett precis innan hon fick se föremålet och att hon fortfarande kunde se föremålet när hon hade rökt färdigt. När Sara intervjuades på platsen av undertecknad och Tobias lindgren så gjordes ett test där Sara rökte en cigarett och tiden som det tog för henne att röka färdigt klockades. Det tog då 7 minuter för Sara att röka en cigarett. Nu kan det givetvis ta olika lång tid att röka en cigarett exempelvis på grund av rådande vindstyrkor och hur fort personen ifråga röker vid det aktuella tillfället. Men även om vi antar att Sara skyndade på sin rökning så att det tog hälften så lång tid att röka färdigt vid observationstillfället så har vi en varaktighet på ca 3.5 minuter plus att föremålet fortfarande fanns kvar när hon hade rökt färdigt vilket gör att varaktigheten blir något längre. Med en så pass låg maxhöjd och en så pass lång varaktighet så måste helt enkelt föremålet ha haft en mycket låg hastighet. Om vi exempelvis tänker oss att föremålet syntes i ca 4 minuter och att det försvann med avståndet vid sjön Visnaren söder om Åkers styckebruk så skulle det under observationen ha rört sig över en sträcka på ca 1 kilometer. Föremålet skulle då ha haft en genomsnittshastighet på ca 15 km/h. Antar vi att varaktigheten var ca 7 minuter så blir genomsnittshastigheten ca 9 km/h. Sammantaget så kan vi konstaterar att föremålet måste ha rört sig på förhållandevis låg höjd och det måste även ha haft en väldigt låg hastighet.

Vid platsbesöket så uppskattades även storleken på föremålet vilket gjordes både med hjälp av en linjal samt en enkrona och en femkrona på en utsträckt arm. Sara uppfattade föremålet som stort och uppgav med linjalen i hand att det skulle täckt så mycket som 20 centimeter och Sara ombads då även att jämföra med andra föremål i omgivningen som hus, skorstenar och bilar. Varken enkronan eller femkronan hade räckt för att täcka föremålet när det var som närmast. En rad kontroller har gjorts för att försöka identifiera det observerade föremålet. En kontroll med försvarets radarinstans visade att det fanns god radartäckning med hjälp av en lågspaningsstation över Åkers styckebruk. Kontrollen visade att ett flertal flygplan passerade över området vid tiden för observationen men inget av de flygplan som passerade i den aktuella observationsriktningen passerade på lägre höjder än 5000 meter och de här flygplanen kan följaktligen avskrivas då dom inte skulle varit synliga på grund av det tjocka molntäcket över området. En annan teori som rapportcentralen har jobbat med är att det som iakttogs var någon form av ballong. En sådan teori är givetvis inte helt lätt att kontrollera fullt ut men eftersom vi sannolikt skulle ha att göra med något annat än en vanlig leksaksballong i det här fallet så har vi kunnat göra vissa efterforskningar i jakt på diverse forskningsballonger och dylikt.

Till att börja med så har vi kunnat konstatera at föremålet följer den generella vindriktningen relativt väl i sin bana. Vi har även kunnat konstatera att vindhastigheten på låg höjd inte var allt för hög över området enligt de uppgifter som finns från SMHI:s mätstationer. Någon konstant hastighet finns däremot inte uppmätt utan vindhastigheten varierar en del över området. Om vi däremot antar en av de återkommande vindhastigheterna som uppmätts på fler av stationerna i regionen vid observationstillfället som var 4 m/s så skulle föremålet om det rörde sig med vinden ha passerat över Åkers Styckebruk på 4 minuter. Sträckan från grönområdet mitt emot observatörens bostad där föremålet först iakttogs ned till sjön Visnaren är nästan exakt 960 meter. En vindhastighet med 4 m/s kommer förra ett föremål som rör sig med vinden exakt 960 meter på 4 minuter. Däremot är dessa uppgifter så pass relativa att det är svårt att konstatera helt och hållet att föremålet följde vinden.

Både vindriktningar och hastigheter kan variera en hel del lokalt och även om de flesta vinddata i närområdet var desamma som föremålets färdriktning så fanns det även vindriktningar som avvek från föremålets färdriktning uppmäta inom några mils radie från Åkers styckebruk. Tyvärr så finns det inte en mätstation i Åkers styckebruk vilket gör det svårt att dra någon definitiv slutsats i fråga om huruvida föremålet följde vindhastigheten eller ej. Vad vi däremot kan tänka oss att det rör sig om ifråga om ballonger vore någon större variant t.ex. en festivalballong eller forskningsballong. En kontroll hos Transportstyrelsens luftfartsavdelning som är den instans som samtliga som genomför ett ballonguppsläpp måste begära tillstånd hos meddelade att dom inte hade några ansökningar för uppsläpp det den 6 september. En annan teori som har kontrollerats är att det skulle ha rört sig om en väderballong som av någon anledning har fått problem och blivit drivande på ovanligt låg höjd. Enstaka sådana exempel har tidigare förekommit men efter en kontroll av både Svenska och utländska sonderingar så har vi kunnat avfärda den teorin då sonderingsuppgifterna för en rad kontrollerade stationer över Östersjöområdet tyder på att samtliga ballonger nådde högre höjder. Även vid kontrollen med försvarets radar så påpekades det att väderballonger brukar synas på deras radar och några indikationer på väderballonger över området syntes inte på radarn.

Ytterligare kontroller har gjorts med försvarets meteorologiska instans (Metocc) som uppgav att ballong uppsläpp kan förekomma i samband med övningsaktivitet på försvarets skjutfält. En kontroll med ansvariga vid samtliga skjutfält i någorlunda närhet till åkers styckebruk har däremot gjort att vi har fått avskriva även den förklaringen då det inte förekommit några ballonguppsläpp från skjutfälten den 6 september. Här kan vi endast konstatera att det inte gått att finna någon trolig förklaring på vad det var Sara och hennes svärfar såg den här dagen. Inom UFO-Sveriges bedömningsgrupp har det föreslagits att det möjligtvis skulle kunna röra sig om någon form av hobbydrönare. Den teorin är desto svårare att kontrollera men vi kan även se att föremålets beteende inte följer det karakteristiska beteendet för en hobbydrönare då dom i regel rör sig inom ett begränsat område och även med ett irrationellt rörelsemönster dvs. upp och ned samt med cirkulerande rörelser eller fram och tillbaka i sidled. Att flyga i en relativt rak linje över ett större område är helt enkelt inte något typiskt beteendet för ett sådant föremål och det går då inte heller att se det som en trolig förklaring i fallet. Det kan även nämnas att det enligt observatören regnade över området vid observationstillfället så något attraktivt väder för hobbyflygningar var det alltså inte (även SMHI:s uppgifter bekräftar att det överlag var ganska trist väder över området under dagen den 6 september). Någon anledning att betvivla de bägge observatörernas uppriktighet finns så vitt jag ser det inte och den här rapporten har helt enkelt fått sorteras in som en av de mer intressanta händelserna under 2015 och som idag saknar en trolig förklaring.