IDÉPROGRAM FÖR RIKSORGANISATIONEN UFO-SVERIGE

 

Oidentifierade flygande objekt

Ufo (Unidentified Flying Objects) är en term som första gången användes i början av 1950-talet inom USA:s flygvapen. Termen ufo har fått olika betydelser:

1. I ett populärt, massmedialt och allmänsociologiskt perspektiv har begreppet ofta kommit att jämställas med utomjordiska farkoster och besökare, en tolkning som det för närvarande inte finns några vetenskapliga belägg för.

2. Ufo är också – i vidsträckt mening – ett samlingsbegrepp för alla slags fenomen, observerade i atmosfären, som för en observatör verkar gåtfulla.

3. Från den forskningsmässiga synvinkel som UFO-Sverige omfattar definieras ufo som den restmängd av inrapporterade iakttagelser som efter utredning och bedömning av erfarna utredare kvarstår som oförklarade.

 

Bakgrund

Sedan 1940-talet har ufofenomenet engagerat både militära myndigheter, föreningar och privatpersoner över hela världen. Oräkneliga arbetstimmar har lagts ner på att undersöka och dokumentera fenomenet. De första mera kända ufoföreningarna bildades i USA 1952. Sedan dess har i ett flertal länder försök gjorts att skapa både rikstäckande och internationella organisationer.

 

En svårighet för vetenskapligt inriktade ufoorganisationer har varit den religiösa respons fenomenet skapat. Mer eller mindre nyreligiösa grupper uppstod samtidigt med de första vetenskapligt inriktade föreningarna och de båda riktningarna har sedan utvecklats parallellt under historiens gång. I massmedia sammanblandas ofta dessa båda grupperingar vilket givit ämnet en oklar, tvivelaktig status och försvårat forskningen.

 

En folkrörelse av amatörforskare

Många ufologer (privatpersoner som ägnar sig åt ufofrågan) och ufoorganisationer har försökt påverka militära och civila myndigheter att starta ufoforskning. FN och Europeiska unionen har även föreslagits som huvudmän för forskning. De officiella undersökningar som gjorts har dock i tämligen liten grad bidragit till att klarlägga frågan. Ufofenomenens komplexitet samt det politiskt, militärt och religiöst känsliga i frågan är bidragande orsaker till varför en officiell satsning på ufoforskning inte är realistiskt att räkna med i nuvarande läge.

 

Riksorganisationen UFO-Sverige har, mot denna bakgrund, valt att bygga upp ett rikstäckande nät av lokalföreningar och särskilt utbildade fältundersökare som det bästa sättet att hantera ufofrågan i ett första steg. Genom en seriös folkrörelse av amatörforskare kan basdata insamlas, dokumenteras och systematiseras. UFO-Sverige försöker idag attrahera och utbilda kritiskt granskande ufologer som strävar efter större vetenskaplig noggrannhet och kunnande. I och med detta får villrådiga observatörer en förtroendeingivande och sakkunnig instans att vända sig till och UFO-Sverige övertar därmed till stor del försvarets och andra myndigheters arbete som rapportmottagare. UFO-Sverige får alltså en public service-funktion. Riksorganisationen strävar efter att utveckla ett bra och nära samarbete med Högkvarteret, tidigare försvarsstaben, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Polisen, SMHI och andra myndigheter.

 

Vetenskaplig grund

Riksorganisationen UFO-Sverige räknar sig inte som en del av new age-rörelsen, som är en nyreligiös företeelse. UFO-Sverige tar avstånd från denna trosinriktade ufologi. UFO-Sverige förordar en förutsättningslös forskning på vetenskaplig grund som det säkraste sättet att öka vår kunskap om ufofenomenen och närma oss en lösning på gåtan. Ämnet kräver ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

 

Det är Riksorganisationens ambition att intressera enskilda forskare och akademiker att ta sig an frågan utifrån skilda discipliner: atmosfärisk fysik, strålningsfysik, meteorologi, militärhistoria, etnologi, sociologi, psykologi, religionspsykologi, religionshistoria, presshistoria med mera. Ingen svensk doktorsavhandling har ännu gjorts om ufo. UFO-Sverige är i dag den enda organisation i Sverige som har underlaget för en sådan forskning. Ämnets starka genomslagskraft i massmedia och populärkultur samt dess användning i extrema politiska och religiösa gruppers ideologi gör det angeläget att studera både som myt och gåta.

 

Teorier om fenomenet

Riksorganisationen UFO-Sverige har inte bundit sig för någon särskild teori om ufofenomenets natur eller ursprung. Ufo har i populärkulturen och av många ufologer främst tolkats som rymdskepp och besök från andra planeter. I jakten på ”utomjordingar” har tidigare decenniers ufologer ibland tappat perspektivet och ensidigt inriktat sig på att marknadsföra den påstådda existensen av utomjordiska besökare. Denna "missionerande" inställning har försvårat en förutsättningslös, vetenskaplig debatt i sakfrågan. Debatten mellan ”troende” och ”skeptiker” bygger ofta på att båda parter missförstått problematiken och i alltför hög grad argumenterar utifrån populära mytbilder istället för att föra en debatt grundad på väl undersökta och dokumenterade observationer.

 

UFO-Sveriges inställning

Riksorganisationen UFO-Sveriges inställning är att det finns en kärna av uforapporter som representerar hittills okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som ufo. Dessa rapporter förtjänar vidare forskning. Rapporterna kan i grova drag delas in i tre kategorier:

 

1. Lysande klot och andra ljusfenomen.

2. Formbeskrivna, till synes fasta föremål/farkoster.

3. Varelser, ibland observerade i samband med kategori 1 och 2.

 

Några strikta gränser mellan kategorierna finns ej. Ur rapporthänseende går de ofta i varandra och observeras även ibland tillsammans. I samband med ufoiakttagelser och även fristående rapporterar vittnen ofta andra fenomen som studeras inom områdena forteana och parapsykologi. Även om UFO-Sverige i första hand är en ufoorganisation så undersöker och dokumenterar riksorganisationen också dessa fenomen när det anses befogat. De tre grupperna av ufoiakttagelser samt övriga paranormala fenomen rapporteras kontinuerligt världen över. Det existerar således verkligt gåtfulla fenomen som borde bli föremål för seriös forskning.

 

Forskning och information

Under riksorganisationens första decennium inriktades verksamheten på information till allmänhet, media och myndigheter. UFO-Sveriges strävan idag är att bli mera forskningsinriktat så att den utåtriktade informationen grundas på noggrant undersökta rapporter och sakförhållanden. Detta i motsats till andra grupper som underblåser det mystiska i uforapporter utan tillräcklig källkritik.

 

Förhoppningen är att kunna knyta fler forskningsintresserade till riksorganisationen och dess lokalföreningar. Personer som självständigt kan göra djuplodande studier av enskilda fall, försöka finna statistiska och geografiska samband i mängden av rapporter samt genomföra källkritiska studier av andra företeelser på ufoområdet. Studier som resulterar i rapporter av vetenskapligt värde. Grunden för denna forskning har lagts genom upprättandet av Arkivet för det oförklarade (AFU).

Samtidigt är den utåtriktade informationen från riksorganisationen av stor betydelse för massmedia, myndigheter och allmänhet. Inte minst för att höja ämnets status och motverka de massmediala myter om ufo som ständigt upprepas.

 

Framtidsperspektiv

UFO-Sverige har sedan 1990-talet i allt högre grad lyckats profilera sig som en seriös organisation dit allmänhet, massmedia och myndigheter vänder sig med förtroende.

Riksorganisationens strävan är att fortsätta denna profilering och därmed göra ufo till ett etablerat forskningsområde. Detta bör också ske i ett omfattande samarbete och utbyte med forskare och intresserade i andra länder.

 

Med en väletablerad och erkänt seriös riksorganisation växer möjligheten att erhålla statligt stöd samt intressera sponsorer att stödja verksamheten. Arkivet för det oförklarade har utvecklats till ett av de främsta och mest välförsedda ufoarkiven i världen Med ökade ekonomiska medel och personella resurser kan UFO-Sverige bygga upp AFU till ett internationellt forskningscenter med fast anställd personal i form av forskare, journalister, arkivarier med mera. Ekonomiska resurser kan också avsättas till särskilda forskningsprojekt. Utifrån dessa förutsättningar och med en samlad sakkunskap har Riksorganisationen UFO-Sverige stora möjligheter att väsentligt bidra till ökad kunskap om ufofenomenen i ett globalt perspektiv.